Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN

Trần Thư Hà

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu và phân tích những khó khăn tâm lý mà sinh viên Trường Đại học Văn Lang đang gặp phải, đồng thời nghiên cứu thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên. Từ đó, đề xuất một số biện pháp để triển khai hoạt động trợ giúp tâm lý cho sinh viên, trong đó có xây dựng phòng tham vấn tâm lýTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429