Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Lê Thị Vân

Tóm tắt


Ngành Quan hệ Công chúng thuộc Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông và Nghệ thuật, Trường Đại học Văn Lang, từ năm 2012 đến nay (2019), hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên được khoa chú trọng. Phần nhiều các công trình của sinh viên đều lấy từ bài tập tiểu luận các môn học và khóa luận tốt nghiệp, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khá phong phú, hấp dẫn và mang tính ứng dụng cao. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày tình hình nghiên cứu khoa học, thành tích và hạn chế trong sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Văn LangTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429