Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ENZYME CHẤT XÚC TÁC SINH HỌC

Trần Minh Tâm

Tóm tắt


Enzyme là protein có hoạt tính xúc tác và đã xúc tác cho hầu hết các phản ứng sinh học xảy ra trong cơ thể sống, đảm bảo cho các quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể sống tiến hành với tốc độ nhịp nhàng, cân đối, theo những chiều hướng xác định. Enzyme đảm bảo cho sự trao đổi thường xuyên giữa cơ thể sống và môi trường bên ngoài, đảm bảo cho sự tồn tại của cơ thể sống. Bài viết cung cấp cho người đọc những thông tin về lịch sử phát triển, bản chất, đặc điểm, phân loại của enzyme; những ứng dụng của enzyme trong công nghiệp và trong công nghệ thực phẩmTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429