Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHIỆT ĐỘ TÍNH TOÁN BÊ TÔNG NHỰA Ở NAM BỘ

Trần Văn Thiện

Tóm tắt


Bê tông nhựa dùng nhiều trong mặt đường ở nước ta vì chúng có nhiều ưu điểm,… Vật liệu này cũng có một số nhược điểm là khả năng ổn định nhiệt kém, thường có các hư hỏng. Một trong số nguyên nhân gây ra tình trạng trên là nhiệt độ tính toán chưa phù hợp với điều kiện thực tế ở Nam Bộ. Bài viết này xác định nhiệt độ tính toán lớp bê tông nhựa trên cơ sở sử dụng phương trình phân bố nhiệt, số liệu nhiệt độ tại Nam Bộ theo quy chuẩn quốc gia: QCVN 02:2009/BXD và của đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ từ năm 1995 đến 2018 để tính toán và kiến nghị nhiệt độ dùng cho thiết kế bê tông nhựa phù hợp với điều kiện nhiệt độ khu vực Nam BộTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429