Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Thị Thúy Quyên

Tóm tắt


Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học phổ thông được hiểu là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản lý đến quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá kết quả bồi dưỡng nhằm củng cố, bổ sung, làm tăng thêm hoặc hoàn thiện năng lực hệ thống tri thức, kỹ năng, thái độ và các phẩm chất nghề nghiệp của hiệu trưởng, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Trên cơ sở thực trạng, nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429