Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

Đinh Thị Hoàng Phương

Tóm tắt


Giảm nghèo là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam phấn đấu nhằm đảm bảo xã hội phát triển hài hòa, bền vững. Vì vậy, vấn đề giảm nghèo đặc biệt là giảm nghèo vùng đồng bào các dân tộc thiểu số là vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra cho Đảng và Nhà nước nói chung cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền của các tỉnh, thành phố nói riêng. Tỉnh Lâm Đồng cũng không ngoại lệ. Bài viết làm rõ những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng. Bài viết cũng tập trung phân tích những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh hiện nayTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429