Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HIỆN NAY

Đỗ Văn Thắng

Tóm tắt


Bài viết trình bày khái quát sự tác động của khoa học và công nghệ đến hoạt động công tác xã hội hiện nay. Bài viết tập trung vào hai nội dung chính:1) khoa học và công nghệ làm thay đổi cấu trúc xã hội; 2) khoa học và công nghệ làm thay đổi đối tượng hoạt động của công tác xã hộiTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429