Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Minh Trí

Tóm tắt


Xây dựng con người mới đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là phương thức chủ yếu hình thành và phát triển con người, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay. Chính vì vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều coi đầu tư phát triển con người là mục tiêu của chiến lược phát triển. Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta và dân tộc ta một di sản lý luận vô giá về những vấn đề đặc biệt quan trọng, căn cốt của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng sâu sắc mang tầm triết học về xây dựng và phát triển con người mới, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễnTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429