Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG BẰNG BIỆN PHÁP HÒA BÌNH TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Tế

Tóm tắt


Bài viết trình bày bức tranh toàn cảnh về tình hình tranh chấp trên Biển Đông và nêu bật nguyên tắc giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429