S. 8(18) (2013)

Kinh tế Việt Nam năm 2012 hướng tới năm 2013

Mục lục

Chủ đề chính

Kinh tế Việt Nam năm 2012 và giải pháp năm 2013 Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 4-10,16
Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2012 và dự báo năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hiệp 11-16
Làm gì để có một hệ thống ngân hàng thương mại mạnh đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế Tóm tắt PDF
Hoàng Đức 17-20
Hiện trạng thị trường mua bán nợ Việt Nam và chính sách phát triển Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 21-26
Phát triển logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Hồng Vân 27-33

Nghiên cứu và trao đổi

Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Bích Nguyệt 34-41
Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Việt Nam : Một số điểm cần lưu ý Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Dung 42-45
Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 46-51
Ước tính xác suất phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hay Sinh 52-57
Đầu tư ngoài nước tại Myanmar cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Trần Huỳnh Thúy Phượng 58-62

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Quản trị đại học và mô hình cho trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Hữu Huy Nhựt 63-68
Một số ý kiến về Luật Giáo dục đại học và Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Tóm tắt PDF
Dương Tấn Diệp 69-73
Kinh nghiệm đấu tranh chống lạm phát của Brazil và một số giải pháp cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 74-78
Một số vấn đề cơ bản liên quan đến luật biển Việt Nam năm 2012 Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 79-86

International Integration (Hội nhập quốc tế)

University – Industry workplace competency training partnership in Việt Nam Tóm tắt
RoD JEnsEn, Cao Minh Trí 87-91
The Hierarchy model of advertising effects : A debate Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Sinh 92-96


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X