S. 04 (2010)

Chất lượng đào tạo - Nền tảng phát triển giáo dục đại học Việt Nam

Mục lục

Chủ đề chính

Bàn về tiêu chí xếp hạng các trường Đại học từ thực tiễn Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Duy Hân 2-6
Giá trị cảm nhậm về đào tạo đại học từ góc nhìn sinh viên Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc 7-12
Đối mới phương pháp đào tạo, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trình 13-20

Nghiên cứu và trao đổi

Giải pháp phát triển quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tóm tắt
Nguyễn Thị Giang, Phạm Ngọc Phong 34-39,48

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Thực trạng và giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam vượt rào cản thương mại quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Thanh Long 21-28
Xác định luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 29-33,48
Leading creatively in Vietnam Tóm tắt PDF
Rod Jensen 40-42

Chuyên mục khác

Chọn đúng ngành học đúng trường - đầu tư đúng mức Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 43-46
Tin giáo dục Tóm tắt PDF
Ban Biên Tập 47-48


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X