S. 03 (2010)

Tầm nhìn kinh tế Việt Nam từ 2010

Mục lục

Chủ đề chính

Đối thoại đầu năm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 3-4
Kinh tế Việt Nam năm 2009 và các giải pháp để tăng trưởng kinh tế năm 2010 Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân 5-9
Hướng đi cho chính sách tiền tệ VN thời kỳ suy giảm kinh tế Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thu Hồng 10-15,42
Xu hướng phát triển của hệ thống ngân hàng thế giới và Việt Nam hậu khủng hoảng tài chính Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Lý 16-19

Nghiên cứu và trao đổi

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng, thời cơ và thách thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Gia 20-24
FDI và liên doanh nước ngoài nhìn từ năm 2010 Tóm tắt PDF
Cao Minh Trí 25-29,41
Tính thích hợp và đáng tin cậy của "giá trị hợp lý" trong hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Lộc 30-33
Mỗi làng một sản phẩm Tóm tắt PDF
Vũ Văn Đông 34-37
Tăng cường hoạt động thông tin pháp luật phục vụ doanh nghiệp hội nhập kinh tế toàn cầu Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 38-41

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Defining Vietnam's 21 st Centrury work ethic Tóm tắt
Rod Jensen 44-48

Chuyên mục khác

Tôi nói những điều tốt về UEF với những người khác Tóm tắt PDF
Chu Nguyễn Mộng Ngọc 42-43


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X