Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 12(22) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư công – tư (PPP) trên thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị

Phạm Dương Phương Thảo

Tóm tắt


Nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông của TP.HCM ngày càng tăng trong khi nguồn vốn đầu tư của ngành giao thông chỉ đáp ứng được 20%. Do vậy, việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách vào lĩnh vực hạ tầng giao thông là nhu cầu cấp bách từ nay đến năm 2020. Mô hình hợp tác đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân (PPP) chính là sự lựa chọn phù hợp nhất hiện nay. Hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác Nhà nước - tư nhân (PPP) đã được nghiên cứu và áp dụng thành công tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, PPP không chỉ được áp dụng ở các quốc gia đã phát triển mà ở cả các nền kinh tế mới nổi.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X