Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 12(22) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xuất khẩu hàng hóa bền vững : Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Chu Văn Cấp

Tóm tắt


Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu hàng hóa (XKHH) đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước, là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định chính trị, xã hội. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa (TTXKHH) của nước ta thiên về chỉ tiêu số lượng, chưa coi trọng chất lượng, nặng về khai thác điều kiện tự nhiên và lao động rẻ, thiếu tính bền vững. Bài viết này trình bày tổng quan về tình hình xuất khẩu của VN thời gian qua và những giải pháp cần thiết để phát triển xuất khẩu bền vững nhằm thúc đẩy kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X