Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý nợ công ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay

Phan Đình Nguyên

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu thực trạng quản lý nợ công ở VN từ năm 2006 đến nay bằng phương pháp định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản lý nợ công ở VN đã thu được những thành công nhất định. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như khung thể chế luật pháp còn rườm rà chồng chéo; khâu đánh giá nợ có độ trễ nhất định so với thực tế; và việc quản lý sử dụng nợ công chưa hợp lý. Vì vậy, các giải pháp chính sẽ là hoàn thiện thể chế pháp luật và hệ thống quản lý nợ công, hoàn thiện khâu đánh giá nợ công, và hoàn thiện quản lý sử dụng nợ công.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X