Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trái phiếu đô thị, kênh huy động để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong thời kỳ khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước TP. Cần Thơ

Ngô Anh Tín

Tóm tắt


Hiện nay, nguồn thu từ NSNN tại TP. Cần Thơ nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung, hằng năm đều dành phần lớn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và chính quyền địa phương xem đây là nguồn vốn đầu tư trọng tâm để phát triển đô thị. Bên cạnh đó Trung ương đang thực hiện chính sách phi tập trung hóa ngân sách nhà nước, giảm dần các khoản hỗ trợ ngân sách cho các địa phương. Vì vậy, để chủ động bổ sung nguồn tài chính thiếu hụt cho lịnh vực đầu tư, các địa phương thường sử dụng 2 cách là: vay vốn nhàn rỗi kho bạc nhà nước và vay thông qua thị trường tài chính bằng cách phát hành trái phiếu. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích những lợi ích của phát hành trái phiếu đô thị và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong thời kỳ khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) tại TP. Cần Thơ. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X