Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản

Nguyễn Quỳnh Hoa

Tóm tắt


Bài viết nhằm hệ thống hóa các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa trong lý thuyết thẩm định giá trên thế giới, phân tích thực trạng và các bất cập của việc vận dụng các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa được hướng dẫn trong các văn bản pháp lý cũng như tại các công ty thẩm định giá ở VN. Nghiên cứu chỉ ra rằng các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa được thừa nhận trên thế giới hết sức phong phú và đa dạng, tuy nhiên sự vận dụng ở VN lại rất hạn chế, thậm chí còn nhiều sai lệch. Bài viết cũng đề nghị một số giải pháp nhằm nâng tính khoa học của việc ứng dụng các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X