Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá cổ phiếu tại TP.HCM

Huỳnh Thế Nguyễn

Tóm tắt


Bài viết này chúng tôi nghiên cứu mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá cổ phiếu trên thị trường TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Nội dung bài viết sử dụng số liệu chuỗi thời gian theo tháng và phương pháp phân tích số liệu dựa trên kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định nhân quả Granger, mô hình Var và hàm phân rã phương sai. Kết quả phân tích cho thấy có mối liên hệ giữa giá cổ phiếu với tỷ giá hối đoái tại bậc trễ 2 và lãi suất tại trễ 1. Đồng thời giá cổ phiếu còn bị tác động bởi chính nó tại trễ 1 và 2    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X