Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển động giá trên thị trường chứng khoán: Bước đi ngẫu nhiên hay hội tụ về giá trị trung bình

Lê Đạt Chí

Tóm tắt


Các lý thuyết tài chính đa phần đều dựa trên lý thuyết thị trường hiệu quả và lý thuyết bước đi ngẫu nhiên làm nền tảng, với cơ sở lý luận là sự thay đổi giá cả đơn thuần là các chuyển động ngẫu nhiên và giá quá khứ không thể mang đến chỉ dẫn cho giá tương lai. Trong khi đó, một quan điểm mới phủ nhận tính đúng đắn của lý thuyết thị trường hiệu quả là lý thuyết "Đảo ngược giá về giá trị trung bình" lại cho rằng giá cả có mối tương quan với nhau và dịch chuyển về giá trị trung bình. Bằng cách ước lượng chuỗi dữ liệu chứng khoán VN trong 13 năm (từ 7/2000 - 2/2013), kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Có sự xuất hiện hiện tượng đảo ngược về giá trị trung bình. Đối với chuỗi dữ liệu tuần thì hiện tượng xuất hiện ở hầu như tất cả các độ trễ (1-8) và chuỗi dữ liệu tháng chỉ thể hiện ở những độ trễ đầu tiên (1-2), qua đó, ta thấy được đặc điểm thị trường của VN là hành vi đầu cơ trong ngắn hạn; (2) Hiện tượng này ít chịu ảnh hưởng bởi cú sốc từ cuộc khủng hoảng; (3) Quy mô mẫu quan sát càng lớn thì tính chính xác càng cao; (4) Tốc độ điều chỉnh của hiện tượng giảm dần theo kì độ trễ; và (5) Xác định được tốc độ điều chỉnh ngày cụ thể bằng mô hình hội tụ biến động là 185 ngày.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X