Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán

Nguyễn Thị Phương Nhung

Tóm tắt


Kể từ những năm đầu của thập niên 90 đã có hàng loạt những nhà nghiên cứu mở đường cho việc xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK). Theo kết quả của những nhà nghiên cứu trước đây có tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều và mối quan hệ thuận chiều cũng như nghịch chiều cho hai biến số quan trọng này. Với mục đích nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ tác động qua lại giữa hai nhân tố tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của TTCK, tác giả tổng kết khung lý thuyết về vai trò của TTCK đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời đưa ra một số mô hình làm rõ mối quan hệ này. Ngoài ra, nghiên cứu cũng nêu ra một số hàm ý về một số giải pháp nhằm phát triển TTCK để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới thông qua việc đề cập một số dữ liệu bao gồm các biến số vĩ mô và thông tin hoạt động của TTCK VN và đưa ra ngụ ý cho nghiên cứu tương lai nhằm lượng hoá mối quan hệ này    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X