Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đề xuất các chính sách

Nguyễn Đình Luận

Tóm tắt


Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất giữ vai trò hết sức quan trọng là một trong những đòn bẩy kinh tế. Nó tác động đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân nói chung vai trò của lãi suất được thể hiện ở nội dung sau đây: Lãi suất là công cụ để khuyến khích tiết kiệm đầu tư, lãi suất là công cụ khuyến khích lợi ích vật chất để thu hút các khoản tiết kiệm của các chủ thể kinh tế tạo nên quỹ cho vay đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế . Theo lý thuyết tài chính chúng ta có thể đưa ra phương trình về thu nhập như sau Thu nhập = Tiêu dùng + Tiết kiệm. Phương trình này không những đúng với đặc điểm tài chính của các hộ gia đình các doanh nghiệp mà còn đúng với cả nền kinh tế quốc gia    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X