Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 11(21) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM

Nguyễn Minh Sáng

Tóm tắt


Phương pháp nghiên cứu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay về phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM là phương pháp phân tích hiệu quả biên bao gồm phân tích tham số và phân tích phi tham số (Elizabeth Jeeyoung Min, 2011). Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả biên - cách tiếp cận tham số bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) cho phép đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực với nhiều biến đầu vào và sản lượng đầu ra để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, bài viết sử dụng mô hình Tobit phân tích định lượng sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM trên địa bàn TP.HCM nhằm giúp các NHTM trên địa bàn TP.HCM có chiến lược, định hướng phát triển phù hợp nhất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X