Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh cách xác định tỷ lệ hao mòn của công trình trong Quyết định 129/BTC

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Phương pháp chi phí được vận dụng phổ biến trong nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản (BĐS) ở nước ta, điểm khó khăn nhất trong phương pháp này là làm thế nào xác định tỷ lệ hao mòn của công trình (tài sản gắn liền với đất) một cách tương đối chính xác và tin cậy. Hiện nay trong Tiêu chuẩn (TC) số 8, Quyết định 129/BTC ban hành ngày 31/12/2008 có hướng dẫn 3 cách xác định tỷ lệ hao mòn của công trình được sử dụng rộng rãi tại các công ty thẩm định giá, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các cách xác định trên đã phát sinh những bất cập. Nhằm đa dạng hóa các cách xác định hao mòn, tác giả đề xuất mở rộng cách tính trong phương pháp tuổi đời, điều chỉnh công thức tính tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình đồng thời bổ sung thêm các ví dụ minh họa cho các phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn của công trình.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X