Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất chính sách để phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân tỉnh Hậu Giang

Đào Duy Huân

Tóm tắt


Nông nghiệp - nông thôn và nông dân là 3 bộ phận có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại với nhau. Đảng và Nhà nước VN luôn quan tâm đến vấn đề này, vì vậy đã có nhiều nghị quyết của Đảng, nhiều chính sách của Chính phủ, địa phương tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp- nông thôn và nông dân và đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh thành công đó, thì vấn đề nông nghiệp nông thôn vẫn còn vấn đề đặt ra về cơ cấu kinh tế, về việc làm, về đời sống vật chất và tinh thần. Bài viết phân tích những thành công cũng như những tồn tại, hạn chế trong phát triển nông nghiệp và nông thôn của tình Hậu Giang và gợi ý những đề xuất chính sách để phát triển    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X