Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam theo hướng SVAR

Nguyễn Thị Liên Hoa

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu về các yếu tố nào đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến lạm phát tại VN, đồng thời chạy mô hình định lượng SVAR để kiểm định mức độ ảnh hưởng đến lạm phát của tổng yếu tố. Đây là phương pháp mới và hiệu quả được áp dụng ở nhiều quốc gia hiện nay trong việc phân tích chính sách vĩ mô. Bài nghiên cứu đi sâu vào giải quyết các vấn đề sau: (1) Các yếu tố tác động đến lạm phát ở VN; (2) Ảnh hưởng của cú sốc trong chính sách đến lạm phát? (3) Thời gian để lạm phát phản ứng lại một chính sách mới; và (4) Tác động ngược trở lại của một cú sốc trong lạm phát đến các yếu tố khác.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X