Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lựa chọn mô hình giám sát ngân hàng : Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam

Đoàn Thanh Hà, Phan Thị Thúy Diễm

Tóm tắt


Lựa chọn mô hình giám sát ngân hàng là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định của hệ thống tài chính. Do đó, để chọn ra mô hình nào phù hợp với thể chế, chính trị, đặc trưng nền kinh tế VN tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi. Bài viết này đưa ra cơ sở lý thuyết về cấu trúc, phạm vi và mức độ độc lập của hệ thống giám sát ngân hàng, kinh nghiệm ở một số nước như Singapore, Úc...và cuối cùng là thực trạng và bài học cho VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X