Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10(20) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cơ cấu ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Vũ Văn Thực

Tóm tắt


Khách quan mà nói, thời gian qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô tài sản, mạng lưới giao dịch, sản phẩm dịch vụ, cũng như hệ thống công nghệ ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì hệ thống NHTM cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; do đó việc tái cơ cấu lại để hệ thống NHTM hoạt động hiệu quả hơn là việc cần phải làm đối với các NHTM VN trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu của nghiên cứu này là sẽ đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động của các NHTM VN trong thời gian qua và gợi ý một số chính sách nhằm tái cơ cấu hệ thống NHTM trong thời gian tới.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X