Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Plus 3: Một mô hình trao đổi văn hóa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam

Cao Minh Trí

Tóm tắt


Trong nhiều năm qua, các cơ sở giáo dục tại VN đã đặt ra một vấn đề nan giải. Đâu là bản chất chính của những sự hợp tác hiện tại và hướng hợp tác trong tương lai giữa các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ và VN? Các mối quan hệ hợp tác này mang tính kinh doanh quốc tế hay trao đổi văn hóa? Plus 3 là một trong nhiều trường hợp nghiên cứu (case study) nhằm trả lời các câu hỏi trên, giúp các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ và VN phát triển các mối quan hệ mới và củng cố những quan hệ hiện có. Kết quả cho thấy, Plus 3 là một mô hình tiêu biểu cho việc làm tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người ở các quốc gia khác nhau thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X