Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề còn bất cập

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Dưới sức ép ngày càng lớn của người tiêu dùng, môi trường và các tổ chức nhân đạo phi chính phủ; doanh nghiệp tỏ ra thiện chí hơn với yêu cầu TNXH của mình. Bên trong doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Những vấn đề về lương, thưởng, trợ cấp và các khoản bảo hiểm cho người lao động đã được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cởi mở theo chiều hướng tốt hơn đối với các hành vi xã hội. Nhiều cam kết và quyên góp vì môi trường xanh sạch diễn ra khá sôi nổi. Bên cạnh đó, vấn đề nhân đạo được quan tâm nhiều hơn trước. Bài viết trình bày những bất cập về TNXH của các doanh nghiệp VN và phân tích vai trò quản lý của Nhà nước về tiêu chuẩn điều kiện bắt buộc về TNXH của doanh nghiệp    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X