Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 9(19) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai: Những vấn đề cần bàn luận

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Chính sách đất đai tác động rất mạnh đến kinh tế - chính trị - xã hội của mọi quốc gia, vì tài nguyên đất là tài nguyên hữu hạn; là hầu hết các yếu tố đầu vào của đời sống, sinh hoạt con người; tài nguyên đất trường tồn theo thời gian và gắn với chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Do vậy việc quản lý tốt tài nguyên quan trọng này không những góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ mà còn là động lực phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tạo điều kiện hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Nghiên cứu của tác giả phân tích những bất cập trong việc quy định quyền sở hữu đất đai ở VN và đề xuất một số hướng tiếp cận cho vấn đề này.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X