Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản trị đại học và mô hình cho trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Đông Phong, Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Tóm tắt


Quản trị đại học là quá trình xây dựng và tập hợp các quy tắc, hệ thống nhằm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của một trường đại học. Nhà quản trị đại học chịu trách nhiệm trước nhà trường, cộng đồng và người học về sự tin cậy, tính thích ứng và hiệu quả chi phí quản lý thông qua việc phân chia trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế cao như hiện nay đòi hỏi giáo dục đại học VN phải có sự đổi mới trong quản trị sao cho phù hợp. Bài viết phân tích những nhân tố tác động đến quản trị đại học, đặc thù của trường đại học khối kinh tế, và đề xuất một mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X