Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ước tính xác suất phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp

Hay Sinh

Tóm tắt


Thẩm định giá trị doanh nghiệp theo cách tiếp cận DCF là ước tính giá trị doanh nghiệp bằng cách chiết khấu dòng tiền tại tỉ suất chiết khấu phù hợp. Dòng tiền và tỉ suất chiết khấu phải phản ánh xu hướng tương lai của doanh nghiệp, trong đó có tính đến xác suất phá sản. Tùy thuộc vào từng phương pháp trong cách tiếp cận dòng tiền mà xác suất phá sản sẽ được thể hiện trong tỉ suất chiết khấu (cụ thể là trong chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền - WACC) hoặc được ước tính như một tham số tài chính độc lập. Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh (APV) có cách tiếp cận mới hơn khi giá trị doanh nghiệp được xác định bằng cách cộng giá trị doanh nghiệp không đòn bẩy tài chính với hiện giá tác động biên của nợ vay, trong đó có việc ước tính độc lập xác suất phá sản công ty. Bài nghiên cứu sẽ tiến hành trình bày một số phương pháp xác định xác suất phá sản đã được sử dụng trên thế giới và có thể vận dụng tại VN, đồng thời vận dụng một số phương pháp vừa trình bày để ước tính xác suất phá sản của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA - Mã CSM)    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X