Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Trong điều kiện VN ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực thì kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng là yếu tố rất quan trọng để tạo nên sức mạnh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại VN, trong những năm qua, kế toán quản trị lại chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Bài viết này sẽ phân tích một số ứng dụng quan trọng của kế toán quản trị và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp VN.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X