Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Việt Nam : Một số điểm cần lưu ý

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Tóm tắt


Giá cả chứng khoán là hình ảnh phản chiếu những vấn đề cơ bản của nền kinh tế vĩ mô, mà đặc biệt là sức khỏe của doanh nghiệp. Giá cả chứng khoán phản ứng với các tin tức và đầy những sự kiện bất ngờ mà chúng ta khó đoán trước được và cũng là một đại lượng ngẫu nhiên mà người ta không thể nhận dạng được một cách chắc chắn, mặc dù thông tin vẫn được hấp thụ một cách nhanh chóng. Giá cả chứng khoán là một vấn đề được nhiều người nhà đầu tư và xã hôi rất quan tâm.Giá cả chứng khoán là một chỉ tiêu rất nhạy cảm trong môi trường tổng thể của hệ thống kinh tế xã hội, trước hết là độ an toàn của nền tài chính quốc gia. Nếu xét một cách tổng hợp, nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và biến động giá cả chứng khoán bao gồm: Những nhân tố nội sinh, những nhân tố ngoại sinh và một số nhân tố ảnh hưởng khác.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X