Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng thị trường mua bán nợ Việt Nam và chính sách phát triển

Đào Duy Huân

Tóm tắt


Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, song chúng tôi cho rằng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, cùng với sự phát triển đa dạng hóa hàng hóa, thì các loại thị trường cũng sẽ hình thành và phát triển theo. Bởi vậy sự hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ là tất yếu ở VN. Tuy nhiên do tính đặc thù của nền kinh tế thị trường ở VN, nên thị trường mua bán nợ, bên cạnh sự giống nhau, thì cũng có những nét khác biệt so với thị trường mua bán nợ ở các nước khác trên thế giới. Bởi vì hàng hóa của thị trường này đang hầu hết là của doanh nghiệp nhà nước, chưa có sự tham gia của các thành phần kinh tế khác. Hàng hóa này lại thế hiện ở mỗi doanh nghiệp là khác nhau về nguyên nhân nảy sinh, vì vậy các chính sách để phát triển thị trường mua bán nợ cũng có nét riêng biệt ở VN. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X