Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 8(18) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Làm gì để có một hệ thống ngân hàng thương mại mạnh đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế

Hoàng Đức

Tóm tắt


Tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) ở nước ta hiện đang là một trong những vấn đề cần được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Nền kinh tế VN chỉ có thể phát triển bền vững, trên cơ sở phải sắp xếp lại, cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó tái cấu trúc hệ thống NHTM giữ vai trò vô cùng quan trọng. Với ý nghĩa đó bài viết này thể hiện các nội dung chính như sau: (1) Hệ thống NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế; (2) Tái cấu trúc nền kinh tế và hệ thống NHTM; (3) Thực trạng về hệ thống NHTM tại VN; và (4) Tái cấu trúc hệ thống NHTM như thế nào?    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X