Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khắc phục chủ nghĩa giáo điều trong nghiên cứu khoa học

Trần Văn Chánh

Tóm tắt


Giáo điều là một nguyên lý mà người ta tiếp thu một cách mù quáng, bằng sự tín ngưỡng, không có phê phán, không chú ý đến những điều kiện ứng dụng nó. Chủ nghĩa giáo điều là đặc điểm của tất cả những hệ thống lý luận bảo vệ cái lỗi thời, cũ kỹ, phản động và chống lại cái mới, cái tiến bộ...        

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X