Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy và rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Việc dạy và tăng cường rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho SV là hết sức cần thiết. Môn học kỹ năng Tư duy phản biện sẽ giúp SV trưởng thành nhanh về mặt nhận thức, sẽ cởi mở hơn với các quan điểm khác nhau, tự khắc phục được sự thiên vị và khuynh hướng thiên lệch trong tư duy của bản thân, có khả năng giám sát các cảm giác và cảm xúc của bản thân và hiểu cảm xúc của người khác, có khả năng sử dụng các thông tin nhằm định hướng suy nghĩ và hành động của mình.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X