Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả hoạt động của trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM : Kiến nghị phát triển giáo dục đại học ngoài công lập

Nguyễn Thanh Tuyền, Dương Tấn Diệp

Tóm tắt


Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM (UEF) đã nhanh chóng đạt được những kết quả đáng khích lệ sau 5 năm hoạt động, trong đó nổi bật nhất là việc xây dựng một mô hình đào tạo chất lượng cao và bước đầu có khả năng liên thông quốc tế. Tuy nhiên, tương tự như các trường đại học ngoài công lập khác, UEF cũng có những khó khăn riêng. Từ việc phân tích những khó khăn cơ bản của các trường đại học ngoài công lập nói chung và UEF nói riêng, tác giả đưa ra một số kiến nghị liên quan đến quan điểm, chính sách, và giải pháp để tạo động lực phát triển cho hệ thống đại học ngoài công lập theo chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X