Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của chính sách vĩ mô 9 tháng đầu năm lên giá căn hộ Quý IV/2012

Hay Sinh

Tóm tắt


Thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2012 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt mặc dù Chính phủ đã thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Các giải pháp này được đánh giá có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến TT BĐS và giá căn hộ trong thời gian tới. Căn cứ vào các chính sách vĩ mô đã thực hiện và tình hình thị trường căn hộ ba quý đầu năm, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích, nhận xét TT BĐS, từ đó làm cơ sở để nhận định xu hướng giá căn hộ quý IV/2012.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X