Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 7(17) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Nguyễn Văn Trình

Tóm tắt


Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải thiết lập vị trí độc quyền của doanh nghiệp nhà nước. Ngược lại, để thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước chỉ giữ vai trò cung cấp những hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác không muốn hoặc không có khả năng cung cấp để đảm bảo sự vận hành một cách bình thường cho nền kinh tế. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước còn thể hiện qua việc kinh tế nhà nước sẽ can thiệp thị trường khi thị trường bị thất bại, gây ra các xáo trộn, nhằm thiết lập lại sự cân bằng cho thị trường. Nghiên cứu phân tích thực trạng của doanh nghiệp nhà nước và gợi ý giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X