Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 6(16) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Hồ Thiên Thanh, Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt


Lý thuyết về thông tin bất cân xứng (information asymmetry) lần đầu tiên được đề cập đến bởi George Akerlof trong "The Market for ‘Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism"vào năm 1970. Theo đó, thông tin bất cân xứng xảy ra khi mà người bán sản phẩm biết nhiều thông tin hơn người mua sản phẩm. Sau đó, lý thuyết này đã khẳng định được tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế học hiện đại bằng giải Nobel kinh tế 2001 được trao cho 3 nhà kinh tế học người Mỹ nghiên cứu về lý thuyết này là George Akerlof, Michael Spence và Joseph Stiglitz. Lý thuyết này nêu ra hậu quả tất yếu của thông tin bất cân xứng là việc tạo ra sự lựa chọn bất lợi (adverse selection) và rủi ro đạo đức (moral hazard). Bằng việc dựa trên cơ sở nền tảng của những vấn đề về thông tin bất cân xứng cùng với các giải pháp về cơ chế "sàng lọc" (screening) và cơ chế "phát tín hiệu" (signaling), tài sản đảm bảo (TSĐB) xuất hiện trong cơ sở để đưa ra quyết định tín dụng như là một giải pháp cho vấn đề thông tin bất cân xứng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng, đồng thời TSĐB cũng giữ vai trò là công cụ "sàng lọc" loại khách hàng, hạn chế tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng, ngăn ngừa rủi ro đạo đức.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X