Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về vai trò của tư duy phản biện và những yêu cầu cho việc giảng dạy ở Việt Nam

Đỗ Trung Kiên

Tóm tắt


Tư duy phản biện (Critical thinking) hay bất cứ một hình thức nào khác của tư duy (như tư duy sáng tạo) đều thuộc địa hạt của quá trình tư duy của con người, mà trong đó, não trạng của con người vận động với sự kết hợp của cảm xúc để đưa ra những nhận định, phán đoán, đánh giá,... cho hoạt động của con người trước những tác động của hiện thực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ luận chứng cho việc cần thiết phải xây dựng năng lực tư duy phản biện (vốn không phải bẩm sinh) trong hoạt động tư duy cũng như thực tiễn của con người.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X