Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất súp lơ ở huyện tứ kỳ, tỉnh Hải Dương

Đặng Xuân Phi, Đỗ Kim Chung

Tóm tắt


Rủi ro thuốc bảo vệ được đánh giá thông qua chỉ số tác động môi trường- EIQ (Environmental Impact Quotient). Nghiên cứu này thực hiện tại hai xã Đại Đồng và Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Kết quả điều tra 120 nông dân trồng súp lơ về tình hình sử dụng thuốc của hai xã cho thấy giá trị EIQ đạt ở mức trung bình và có xu hướng cao hơn so với mức an toàn. Loại thuốc dùng, lượng thuốc dùng, số lần phun, giới tính của người và sự tham gia tập huấn của nông dân về thuốc BVTV có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị EIQ và do đó ảnh hưởng đến mức độ rủi ro thuốc BVTV. Để giảm thiểu được rủi ro thuốc BVTV và phát triển sản xuất súp lơ bền vững, cần thiết phải tăng cường các hoạt đông tập huấn về thuốc BVTV để góp phần giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về thuốc BVTV để góp phần giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường các hoạt động của nhóm liên kết nông dân trong sản xuất rau an toàn và hướng dẫn cụ thể người dân tính toán EIQ.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X