Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định hướng quy hoạch sân bay trong phát triển kinh tế - xã hội cho hoạt động hàng không chung

Dương Cao Thái Uyên

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu hàng không chung, trong đó có hàng không tư nhân gia tăng. Để đảm bảo cho nhu cầu này, việc xây dựng hệ thống sân bay, bãi đỗ đóng vai trò then chốt. Vấn đề này đòi hỏi quy hoạch hệ thống khoa học có tính tổng thể, đồng thời có tính chi tiết với mục tiêu phục vụ trực tiếp cho hàng không chung. Phương pháp xác định cần áp dụng phương pháp chuyên gia dựa trên các số liệu được tính toán tiếp cận từ các chỉ số kinh tế xã hội có liên quan tới phát triển hàng không chung. Việc đề ra phương thức xác định nhu cầu sân bay bãi đỗ sử dụng cho hàng không chung nhằm quy hoạch một hệ thống là nội dung của bài viết    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X