Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cạnh tranh bằng nhượng quyền thương mại

Nguyễn Khánh Trung

Tóm tắt


Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích các số liệu thống kê từ hệ thống nhượng quyền trên thế giới và tại VN, từ đó tác giả muốn đem đến một hướng nhìn, một gợi ý về giải pháp để các doanh nghiệp VN đã, đang và sẽ kinh doanh theo hình thức này có thể tham khảo và áp dụng. Để hoàn thành bài viết này, tác giả chủ yếu sử dụng thông tin phân tích khái niệm nhượng quyền thương mại đang được áp dụng trên thế giới, các quy định của pháp luật VN về nhượng quyền thương mại, thực tiễn phát triển nhượng quyền tại VN trong những năm qua, thông tin từ hội thảo khoa học và những kinh nghiệm thực tế được tác giả rút ra từ quá trình chịu trách nhiệm trực tiếp phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại cà phê Trung Nguyên trong gần 8 năm (1998 - 2006), từ quá trình tư vấn phát triển thương hiệu nhượng quyền thực phẩm Việt Hương (2011) và từ quá trình tư vấn phát triển hệ thống cà phê COC (2010 đến nay) để từ đó đề nghị một số bài học kinh nghiệm để duy trì và phát triển hình thức này trong giai đoạn hiện nay tại VN    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X