Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 5(15) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam phù hợp với hội nhập quốc tế

Đào Duy Huân

Tóm tắt


Mô hình tăng trưởng kinh tế mà chúng ta xác định và xây dựng những thập niên qua là không còn phù hợp nữa, nhất là sau khủng hoảng tài chính - tiền tệ và suy thoái kinh tế toàn cầu, vì vậy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đã được Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI xác định là một trong những trọng tâm quan trọng trong phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2015. Vậy thì mô hình tăng trưởng kinh tế mới là gì, đây là chủ để đang và sẽ được bàn luận nhiều trong giới khoa học cũng như về phía Đảng và Nhà nước. Để góp phần nhỏ vào việc đưa ra ý tưởng về mô hình tăng trưởng kinh tế VN thời gian tới, tác giả tiến hành tổng thuật các ý kiến của nhiều nhà khoa học, nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước có liên quan đến mô hình tăng trưởng kinh tế VN. Vì vậy bài báo khoa học này sự tổng hợp ý tưởng của nhiều nhà khoa học trong nước và ngoài nước (xem nguồn tài liệu tham khảo) với mục    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X