Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định vị thương hiệu trên thị trường đào tạo đại học, UEF ở đâu?

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tóm tắt


Trong lĩnh vực Marketing, định vị thương hiệu được định nghĩa là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong một môi trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người tiêu dùng trong thị trường mục tiêu có thể phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Điểm khác biệt đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng quyết định trong quá trình này. Đối với những thương hiệu "sinh sau, đẻ muộn" thì càng cần có sự khác biệt so với các sản phẩm hay thương hiệu cạnh tranh khác đang có mặt trên thị trường, sự khác biệt chính là lợi thế để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X