Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đi của giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa kinh tế tri thức

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Quá trình các nền kinh tế phát triển từ kinh tế nông nghiệp đến kinh tế công nghiệp, tiến tới kinh tế tri thức là quy luật tất yếu. Kinh tế tri thức (Knowledge Economy) hay còn được gọi là kinh tế thông tin (information economy), kinh tế mạng (network economy), kinh tế số (digital economy) đã và đang làm biến đổi sâu sắc các quá trình sản xuất, cách thức sản xuất kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có giáo dục đại học của mọi quốc gia

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X