Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng hàng không chung tại Việt Nam

Dương Cao Thái Uyên

Tóm tắt


Những nhu cầu mới xuất hiện khi nền kinh tế phát triển đến một mức độ nhất định, sự phát triển của ngành hàng không cũng theo quy luật đó. Nhu cầu sử dụng máy bay phục vụ nền kinh tế cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân đã xuất hiện và sẽ bùng nổ. Dự báo được nhu cầu phục vụ cho công tác hoạch định chiến lược, xây dựng các chính sách phát triển là công việc phức tạp đối với một ngành đang còn ở mức độ sơ khai. Sử dụng chỉ số của một ngành trong các nền kinh tế của các quốc gia phát triển và chỉ số phát triển của nền kinh tế VN để so sánh, phân tích, tính toán kết quả dự báo nhu cầu hàng không chung tại VN là mục tiêu của nghiên cứu. Kết quả dự báo là cơ sở cho việc xây dựng một ngành kinh tế xã hội mới trong ngành hàng không dân dụng, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, tăng cường an ninh quốc phòng, phục vụ cho nhu cầu hội nhập quốc tế.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X